โครงการดิไอคอน

     หนึ่งธุรกิจในเครือของ สตาร์เวลล์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.2556   ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ภายใต้ชื่อ  หมู่บ้าน  ดิไอคอน  บริหารงานโดย    ดร.บุญมา  อิ่มวิเศษ     ประธานกรรมการฯ 

เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  ไม่หยุดนิ่ง  และไม่หยุดยั้งการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อตอบสนอง

ความต้องการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยยึดหลัก “หนึ่งเดียว ที่แตกต่าง” อย่างเหนือระดับ กับหมู่บ้าน ดิไอคอน

Previous slide
Next slide